Zásady ochrany osobních údajů


Politické hnutí Evropa společně (dále jen “ESO”) Vám tímto poskytuje informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

I. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je ESO. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

e-mailové adresy: gdpr@evropaspolecne.cz,

telefonicky na +420 608 607 680,

písemně na adrese Evropa společně, K jezeru 482/18, 149 00 Praha 11 – Háje

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

ESO zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a platnými stanovami ESO, jejichž plné znění naleznete na internetové adrese www.evropaspolecne.cz/stanovy, (dále jen „Stanovy“). Jedná se zejména
o osobní údaje členů ESO, zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, podporovatelů,
jakož i dalších osob, které si přejí být v kontaktu s ESO.

Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 1. základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis,
 2. kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresy uživatele na sociálních sítích,
 3. údaje související s plněním smluvního vztahu včetně poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení,
 4. profilové a ostatní osobní údaje a informace, které jste ESO poskytl(a) v rámci výkonu svého členství nebo v rámci činnosti podporovatele ESO např. jejich uvedením ve vyplněném webovém formuláři na internetových stránkách www.evropaspolecne.cz: pracovní zařazení a zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, další Vaše dovednosti, fotografie, osobní www. adresa, a další,
 5. další osobní údaje, které ESO zpracovává na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje, jaký k tomu máme důvod a jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají ESO obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů ESO nebo třetí osoby. Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

 1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvní povinnosti nebo hájení oprávněných zájmů ESO
 • ESO zpracovává Vaše osobní údaje z důvodu plnění povinností, které jí ukládají obecně závazné právní předpisy. Může se jednat o povinnosti podle zákona
  č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
  o povinnosti stanovené volebními zákony, účetními a daňovými zákony, zákony
  z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a další.
 • Pokud jste s ESO uzavřel(a) smlouvu (darovací, pracovní aj.), zpracovává ESO Vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.
 • ESO zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu oprávněných zájmů ESO či třetí strany nebo k výkonu práv, které ESO přiznávají obecně závazné právní předpisy.

2. Zpracování osobních údajů z důvodu Vašeho členství v ESO

Pokud jste členem ESO, zpracovává ESO Vaše osobní údaje také za účelem:

 • realizace práv a povinností člena ESO uvedených ve Stanovách,
 • zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života ESO,
 • evidence členské základny,
 • naplnění hlavních cílů a úkolů ESO stanovených Stanovami.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů členů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů je skutečnost, že jste členem ESO a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem ESO, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

 1. Zpracování osobních údajů z důvodu Vaší registrace jako podporovatel ESO

Pokud jste se registroval(a) jako podporovatel ESO, zpracovává ESO Vaše osobní údaje také za účelem:

 • zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života ESO,
 • naplnění hlavních cílů a úkolů ESO stanovených Stanovami.

Právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, místu bydliště (obci) a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je skutečnost, že jste podporovatelem ESO. Po dobu, po kterou budete podporovatelem ESO, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů pro uvedené účely Váš výslovný souhlas.

 1. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Pokud jste udělil(a) ESO souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává ESO Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a). Může
se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem,
o marketingové účely, o zpracování dat, která jste vyplnil(a) na internetových stránkách www.evropaspolecne.cz a další.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem
než je Váš dobrovolný souhlas.

IV. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci ESO zajišťováno pověřenými osobami ESO, osobami uvedenými ve vnitřních předpisech ESO i externími osobami, které vykonávají pro ESO činnosti související se zajištěním chodu ESO a naplněním hlavních cílů strany uvedených ve Stanovách.

Pro účely zajištění chodu elektronických evidencí a jejich správy mohou být Vaše osobní údaje předávány externí IT společnosti.

Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat Vaše údaje pouze v rámci pokynů ESO a k účelům, k nimž je oprávněna Vaše údaje zpracovávat ESO. Jinými způsoby nebo k jiným účelům nejsou externí osoby oprávněny Vaše údaje využít.

K předávání Vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které ESO ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

V. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.