Stanovy politického hnutí


Stanovy politického hnutí

EVROPA  SPOLEČNĚ

Čl. 1    Základní ustanovení

(1)       Název politického hnutí je Evropa společně.

(2)       Hnutí může používat zkratku ESO.

(3)        Hnutí Evropa společně, (dále jen „Hnutí“) je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění.

(4)       Hnutí působí v České republice. Sídlem hnutí je Praha.[i]

Čl. 2    Programové zásady a cíle

Hnutí Evropa společně (dále jen „Hnutí”) usiluje o naplnění následujících programových cílů:

(1)        Podporovat Evropskou unii a členství České republiky jakož i dalších států Evropy v Evropské unii, která představuje záruku naší prosperity i ostatních členských států a je přirozeným prostorem pro realizaci všech jejich svobodných a sebevědomých občanů.


(2)       Podporovat členství České republiky v Severoatlantické alianci. Členství a aktivní účast v
alianci zaručuje demokratické směřování České republiky a bezpečnost všech jejích občanů.  

(3)       Podporovat občanskou společnost i každého jednotlivého občana ve snaze o trvalý rozvoj.


(4)       Navrhovat řešení aktuálních komplexních problémů na základě zásady důsledné odpovědnosti k sobě, k vývoji v Evropě i ve světě. Naplnění odpovědnosti přepokládá odvahu nabízet reálnou alternativu k jednoduchým, často nereálným a v důsledku škodlivým řešením, které nabízejí populisté.


(5)       Důsledně trvat na uplatňování demokratických principů dělby moci, právního státu a lidských práv za všech okolností jako předpokladu udržení svobodné a otevřené společnosti.

Čl. 3    Členství

(1)       Členem Hnutí (dále také jen “člen”)

a)         může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům,

b)         která není členem jiné politické strany nebo jiného politického hnutí,

c)         souhlasí s programovými cíli a zásadami hnutí Evropa společně a zavazuje se je podporovat.

(2)       Vznik členství

a)         prvními členy Hnutí se stávají členové přípravného výboru Hnutí dnem doručením sdělení ministerstva vnitra o registraci Hnutí pověřenému členu přípravného výboru, pokud neprojeví opačnou vůli. K jejich členství není potřeba schválení předsednictvem,

b)         členem se nemůže stát dříve vyloučený člen, nerozhodne-li nejvyšší orgán nebo předsednictvo jinak,

c)         členství v Hnutí vzniká schválením přihlášky předsednictvem a po zaplacení členského příspěvku. Na členství v hnutí Evropa společně není právní nárok.

(3)       Přihláška obsahuje alespoň tyto náležitosti:

a)         jednoznačnou identifikaci dané osoby, jméno, příjmení, trvalé bydliště a kontaktní údaje,

b)         krátké vysvětlení motivace ke vstupu do Hnutí,

c)         zda byl/a v minulosti členem jiné politické strany nebo hnutí, včetně časového upřesnění,

d)        zda je trestně stíhán/a

e)         zda byl/a odsouzen/a za úmyslný trestný čin,

f)         pro přihlášku se použije dedikovaný formulář Hnutí, pokud je k dispozici.

g)         podepsaná přihláška se všemi náležitostmi se zašle na korespondenční adresu nebo adresu sídla hnutí,

h)         členství vzniká po zaplacení členského příspěvku.

(4)       Členství zaniká

a)         nezaplacením členského příspěvku, pokud je stanoven, a to v dané lhůtě a ani po následné první upomínce. Upomínka může být poslána také na uvedenou e-mailovou adresu,

b)         na základě písemného oznámení předsednictvu o ukončení členství ke konkrétnímu dni.

Oznámení musí obsahovat jednoznačnou identifikaci daného člena, členky a vlastnoruční podpis, který nelze nahradit otiskem,

c)         ztrátou způsobilosti ke členství, zejména podle článku 3 (1),

d)        úmrtím,

e)         neuvedením pravdivých informací v přihlášce,

f)         dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v trestních věcech.

(5)       Člen může být vyloučen

a)         na základě hrubého porušení povinností člena, stanov nebo opakovaného porušování vnitřních předpisů v případě, že nedbá písemného upozornění těchto skutečností.

b)         za poškozování dobrého jména Hnutí nebo hrubým odchýlením se od programových zásad a cílů Hnutí. V těchto věcech rozhoduje předsednictvo nebo celostátní sněm. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat k rozhodčí komisi, rozhodnutí rozhodčí komise je konečné,

c)         členství nemůže být ukončeno zpětně,

d)        člen je o skutečnosti zániku členství vyrozuměn písemně nebo elektronickou formou na kontaktní adresu nebo adresu trvalého bydliště, použije se přiměřeně povaze důvodu zániku členství.

(6)       Pozastavení členství

a)         Členství v hnutí se pozastaví na základě písemné žádosti člena/členky z důvodu neslučitelnosti stranické příslušnosti, funkce nebo zaměstnání, které tento člen přijal nebo hodlá přijmout,

b)         z důvodu zahájení trestního stíhání jeho/její osoby.

Čl. 4    Práva a povinnosti členů

(1)       Práva členů

a)         Každý člen má právo být informován o činnosti Hnutí,

b)         svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních záležitostí Hnutí,

c)         obracet se na orgány a další členy se svými návrhy, otázkami a připomínkami,

d)        účastnit se hlasování orgánů, jejichž je členem,

e)         volit a být volen, případně být delegován do orgánů a funkcí Hnutí,

f)         obracet se s podněty na orgány Hnutí, případně se odvolat,

g)         být navržen a navrhovat kandidáty pro volby do veřejných funkcí, kteří nemusí být členy hnutí ESO,

h)         člen může podat žádost o informace týkající se vnitřního fungování Hnutí v konkrétní věci předsednictvu, které žádosti vyhoví na základě konkrétní povahy informace, usnesení orgánů dostává člen prostřednictvím e-mailových adres nebo způsobem, který odpovídá povaze daného usnesení.

(2)       Povinnosti členů

a)         Každý člen má povinnost podporovat politické cíle Hnutí, zejména základní programové cíle a zásady uvedené v čl. 3 těchto stanov,

b)         dodržovat tyto stanovy, ustanovení vnitřních předpisů, respektovat rozhodnutí rozhodčí komise a strpět rozhodnutí, které uloží nadřízený orgán Hnutí, zejména rozhodčí komise,

c)         platit členské příspěvky, pokud jsou stanoveny.

Čl. 5.   Organizační jednotky
 
(1)       Hnutí

a)         v okamžiku založení nezřizuje žádné organizační jednotky. Případné budoucí vymezení a zřízení organizačních jednotek svěřuje Hnutí do působnosti předsednictva.

(2)       Orgány Hnutí jsou

a)         Celostátní sněm

b)         Předseda

c)         Předsednictvo

d)        Rozhodčí komise

e)         Revizní komise

(3)       Celostátní sněm


a)         je nejvyšším orgánem Hnutí, schází se nejméně jednou za 24 měsíců.

b)         celostátní sněm svolává předseda Hnutí, který je povinen shromáždění svolat, pokud o to písemně požádá minimálně 1/3 členů,

d)        pokud o to konkrétní členové požádají a dovolí to technické podmínky, umožní se členům účast dálkovým způsobem; takový člen může hlasovat ve věcech, o kterých bude sněm rozhodovat pouze v případě, že není pochyb o jeho/její identifikaci.

e)         celostátní sněm volí a odvolává osoby ze všech orgánů Hnutí, volí předsedu Hnutí,

f)         schvaluje členské příspěvky a jejich výši,

g)         rozhoduje o změně stanov,

h)         rozhoduje o vyloučení člena Hnutí,

ch)       rozhoduje o zániku Hnutí, či o jakékoliv další otázce, jejíž rozhodnutí si vyhradí,

i)          volí, odvolává, schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů,

j)          je usnášeníschopný, účastní-li se schůze nejméně nadpoloviční většina všech členů,

k)         není-li shromáždění usnášeníschopné, koná se náhradní shromáždění do jednoho měsíce; náhradní shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se schůze nejméně 1/3 všech členů.

(4)       Předseda

a)         je statutárním orgánem Hnutí, vystupuje za Hnutí na veřejnosti a jedná za něj v právních vztazích v mezích těchto stanov, případně jím písemně pověřená jiná osoba,

b)         předseda se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu Hnutí, jménu a funkci jednajícího připojí svůj podpis,

c)         běžné funkční období předsedy jsou dva roky,

d)         předseda je volen a odvoláván Celostátním sněmem; celostátní sněm se nemusí ohlížet na funkční období předsedy,

e)         za nepřítomnosti předsedy jedná v neodkladných věcech předsednictvo nadpoloviční většinou.

(5)       Předsednictvo

a)         je výkonným orgánem Hnutí, který plní veškerou agendu Hnutí v mezích těchto stanov a usnesení Celostátního sněmu,

b)         v nepřítomnosti předsedy v neodkladných věcech rozhodují místopředsedové nadpoloviční většinou všech členů,

c)         v mezidobí celostátních sněmů je předsednictvo spolu s předsedou nejvyšším orgánem hnutí,

d)        skládá se z předsedy a nejméně 4 členů,

e)         schází se podle potřeby na základě svolání kterýmkoliv členem předsednictva,

f)         rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů předsednictva,

g)         projednává a schvaluje rozpočet,

h)         projednává a schvaluje finanční zprávu,

ch)       projednává a schvaluje výroční zprávu,

i)          je usnášeníschopné, účastní-li se schůze předsednictva nejméně nadpoloviční většina předsednictva.

(6)       Rozhodčí komise

a)         rozhodčím a smírčím orgánem Hnutí je rozhodčí komise, která rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí, vykládá stanovy ve sporných věcech. Její rozhodnutí je konečné.

b)         Rozhodčí komise má vždy lichý počet členů a rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů,

c)         je volena a odvolávána celostátním sněmem,

d)        jedná pouze na základě písemného podnětu od člena nebo orgánu Hnutí,

e)         jednání rozhodčí komise se může účastnit každý člen hnutí,

f)         je povinna před rozhodnutím dát prostor pro vyjádření všem stranám sporu,

g)         ze svého jednání vždy pořizuje zápis a její rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění.

(7)       Revizní komise

a)         revizní komise Hnutí je orgán, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí,

b)         revizní komise má vždy lichý počet členů a rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů,

c)         jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí; po obdržení písemného podnětu provede šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu. Ve stanovisku sdělí, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné, případně doporučí celostátnímu sněmu nebo předsednictvu opatření k nápravě,

d)        revizní komise je volena a odvolávána celostátním sněmem.

(8)       Vzájemná podřazenost orgánů Hnutí

a)         Nejvyšším orgánem je Celostátní sněm, následně předsednictvo v čele s předsedou,

b)         předseda je statutárním zástupcem Hnutí,

c)         rozhodčí komise je nezávislá, členové se mohou písemnou formou k této komisi odvolat, její rozhodnutí jsou ve vnitrostranických záležitostech konečné.

Čl. 6    Změna stanov

(1)       Změny stanov provádí předsednictvo,

(2)       změna musí být schválena minimálně nadpoloviční většinou všech členů předsednictva, dále jej musí schválit rozhodčí komise. Tyto změny podléhají dodatečnému schválení nejbližším celostátním sněmem.

Čl. 7    Zásady hospodaření
 

(1)       Hnutí je právnickou osobou a odpovídá za své závazky celým svým majetkem,

(2)       členové za závazky strany a hnutí ani neodpovídají ani neručí,

(3)       zdroje financování tvoří příjmy Hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,

(4)       hnutí hospodaří na základě schváleného rozpočtu,

(5)       všechny organizační složky nebo členové pověřeni dílčím úkolem předkládají na vyžádání předsedy, předsednictva nebo revizní komise zprávy o hospodaření; podrobnosti o hospodaření může upravit vnitřní směrnice schválení předsednictvem.

Čl. 8    Způsob naložení s majetkovým zůstatkem
 
(1)       V případě zrušení Hnutí se majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků, převede na jinou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům Hnutí a jež se zabývá neziskovou činností. Nerozhodne-li předsednictvo jinak.

V Praze dne


[i] Sídlo se upřesňuje na adresu: K jezeru 482/18, Praha 4 – Háje, 14900